ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Optimiz en de cliënt (de ‘Cliënt’) die zich heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training, het Kerngezond Programma, een trainingsprogramma, een fittest of enige andere activiteit uit het aanbod van Optimiz (de ‘Dienst’ of de ‘Diensten’).

Artikel 2 – Diensten van Optimiz
Optimiz biedt onder meer de volgende Diensten aan: A. Personal Training
Onder ‘Personal Training’ wordt verstaan, het programma waarin Optimiz en de Cliënt doelstellingen formuleren op het gebied van fitness, gezondheid, revalidatie of sport (de ‘Doelen’). Optimiz zal zich inspannen om de Cliënt te assisteren de Doelen te halen. Optimiz en Cliënt zullen een primaire personal trainer voor Cliënt vaststellen, welke in beginsel de trainingen van Cliënt zal begeleiden. Optimiz behoudt zich echter het recht voor om een andere trainer aan Cliënt toe te wijzen (bijvoorbeeld in het geval van ziekte, vakanties, etc.).

B. Kerngezond Programma
Onder het ‘Kerngezond Programma’ wordt verstaan: een programma van 12 weken (of een andere tijdsperiode zoals door Optimiz en Cliënt overeengekomen) waarin Optimiz zich inspant om de Cliënt te begeleiden bij een gezondere levensstijl. Optimiz verricht voor het Kerngezond Programma (bijvoorbeeld) metingen en zij geeft voedingsadviezen. Optimiz zal de voorwaarden van het Kerngezond Programma steeds schriftelijk aan Cliënt bevestigen.

C. Combinatie Programma (Kerngezond Programma & Personal Training)
Onder ‘Combinatie Programma’ wordt verstaan een programma van 3 maanden waarin 13 uur per maand Optimiz zich inspant om de Client te begeleiden bij een gezondere levensstijl in combinatie met personal trainingen. Het totaal van 39 uur dient binnen de afgesproken 3 maanden te worden gebruikt.

Artikel 3 – Facturering

3.1 De Cliënt is voor de Dienst het bedrag verschuldigd dat Cliënt en Optimiz schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 Optimiz zal voor de Personal Training iedere maand een factuur aan Cliënt doen toekomen. De betalingstermijn van die factuur is 14 dagen.

3.3 Optimiz zal voor het Kerngezond Programma de Cliënt in de eerste week en in de zesde week van dat programma een factuur doen toekomen, ieder voor 50% van het totale bedrag. De betalingstermijn van die facturen is 14 dagen.

4.1 Optimiz kan haar Diensten op verschillende locaties en tijdstippen leveren. Altijd worden deze van tevoren telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de Cliënt. Indien Optimiz niet in staat is een Dienst op een afgesproken locatie en tijdstip te leveren, dan is Optimiz bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.

4.2. Als een Dienst in een sportcentrum wordt geleverd, dan is de Cliënt verantwoordelijk voor het eigen lidmaatschap. Indien gewenst, biedt Optimiz ondersteuning in het contact met het sportcentrum. Als thuis of buiten een sportcentrum wordt getraind, dan is de Cliënt verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal. Indien gewenst, biedt Optimiz ondersteuning bij de keuze voor en de aanschaf van fitnessmaterialen.

4.3 Een Dienst start tien minuten na aanvang van de afgesproken begintijd. Dus als de afspraak is gemaakt om 10:00 uur, dan start de persoonlijke begeleiding om 10:10 uur. Deze tien minuten kunnen zinvol worden benut door het uitvoeren van de warming-up.

Artikel 5 – Annulering

De Cliënt zal alle vaste afspraken nakomen. Bij verhindering dient dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden gemeld, eventueel door het inspreken van de voicemail. Meldingen per e-mail of sms worden niet als geldige melding geaccepteerd.Zonder melding of bij een melding die niet binnen 24 uur vooraf is gedaan, wordt de afspraak in rekening gebracht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De Cliënt is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de oefeningen binnen het kader van een Dienst. Optimiz zal zich inspannen om zo goed mogelijk te adviseren over beweging, voeding, en levensstijl, maar Optimiz garandeert op geen enkele manier dat de Diensten enig resultaat zullen hebben.

6.2 Optimiz is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Cliënt bij enige training (zoals de Personal Training) oefeningen uitvoert, en Optimiz is evenmin aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voort mocht vloeien.

6.3 Cliënt erkent Optimiz geen producent is van enig product, en dat alle producten die Optimiz aan Cliënt haar levert afkomstig zijn van derden (zoals: producenten uit de sportvoedingsindustrie). Cliënt verleent hierbij aan Optimiz de onherroepelijke volmacht om namens haar sportvoedinsproducten in te kopen bij partijen die voldoen aan de normen die in de branche gelden. Optimiz garandeert op geen enkele wijze dat dergelijke producten het gewenste effect zullen hebben of dat zij vrij zullen zijn van enige schadelijke effecten. Optimiz is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die Cliënt mocht lijden als gevolg van enige Dienst (zoals, bijvoorbeeld, het Kerngezond Programma).

6.4 Voorzover Optimiz op enige wijze toch aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade van een Cliënt, dan is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag voor de Dienst waarbij de schade zich voordeed.

Artikel 7 – Gedragsregels bij deelname aan de training

Zonder voorafgaande toestemming van Optimiz mogen de Diensten of een onderdeel van een Dienst niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Optimiz heeft ingeschreven voor desbetreffende Dienst. De Cliënt zal steeds tijdig voor aanvang van
een Dienst aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Optimiz te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Optimiz en een Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen
Optimiz en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door de